Софтуер за труд и работна заплата

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ТЕRES автоматизира работата по планиране и отчитане на труда, работната заплата и управлението на персонала. Осъществява връзка чрез файлов експорт с най-разпространените счетоводни продукти, с различни видове банков софтуер, с персоналния регистър на Националния осигурителен институт, както и двупосочна комуникация с някои специализирани системи за управление на пропускателния режим в предприятията.

ФУНКЦИОНАЛНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Големият функционален обхват на продукта се основава на модулен принцип на съставяне, предлагане, актуализиране и усъвършенстване. Основният модул, наречен “СТАРТОВ ПАКЕТ”, притежава функционални възможности, позволяващи цялостната обработка на заплатите, разпределение на средствата за работни заплати и осигурителни вноски по направления на разходите (изделия, поръчки, функционални звена и т.н.), общо и по елементи, генерира справки, необходими за икономически анализи и за целите на управлението. Отпечатва трудови договори и допълнителни споразумения към тях, служебни бележки и достоверения, уведомления и други. Поддържа оперативен поименен архив с данни по месеци от текущата и три предходни години. Системата предлага и работа с отдалечен достъп през Интернет до централизирана база данни на TERES.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ МОДУЛИ
TERES разполага с повече от 100 допълнителни модула, най-използвани от които са:
• Изготвяне на декларации за осигурените лица за ДОО и за Здравното осигуряване.
• Изготвяне на Уведомления за регистрация на трудовите договори в НОИ.
• Годишно преизчисляване на данъка за доходите от трудови правоотношения, изготвяне на служебни бележки за доход и удържан данък.
• Следене на остатъци от неизползван платен и неплатен отпуск, отчети по НСС19.
• Корекции на плащания за минали периоди и отразяване в персоналния регистър на НОИ на промените в осигурителния стаж и доход.
• Автоматична интерфейсна връзка със счетоводни, контролно-пропускателни, банкови и застрахователни системи.
• Експорт и импорт на данни с MS Excel.
• Обработка на възнаграждения при работа на сменни графици.
• Многофирмен вариант на работа.
• Подробна информация за разходите за заплати, осигуряваща многовариантна прогностика.
• Индивидуално и бригадно отчитане на труда по норми и разценки в 4 варианта.
• Самостоятелно генериране на допълнителни екрани за кадрова информация, подготовка и отпечатване на трудови договори и допълнителни споразумения към тях.
• Макроезик за генериране на справки, документи, изходи за електронни таблици и други системи.