Интегрирана система за управление на бизнеса

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ТОРНАДО Аисистент е интегрирана система, пригодена за работа във всяка област на икономиката. При запознаване с възможностите на интегрирана счетоводна система ТОРНАДО Асистент трябва да се знае, че с нея може да се работи по два начина: като обикновена счетоводна система и като универсална счетоводна система.

ВЪЗМОЖНОСТИ НА ИНТЕГРИРАНАТА СИСТЕМА „ТОРНАДО“ В ПОВЕЧЕ ОТ ТЕЗИ, КОИТО ПОЗНАВАМЕ:
Технология за множествено въвеждане
Позволява едновременно вземане на множество или всички счетоводни записи по всеки първичен документ. Това означава проектирането на счетоводството и начина на осчетоводяване на всеки тип първични документи да става еднократно, а въвеждането на информацията да се извършва дори и от неспециалисти, без възможност за вземане на самостоятелни решения. Така няколкократно се увеличава скоростта на въвеждане и се свежда до минимум възможността за грешки.
Да си представим фактура за ел.енергия, която следва да се разпредели между наематели на Ваша сграда според заеманата от тях площ и да се осчетоводи. Едновременно с това да се издаде данъчна фактура на всеки един от наемателите. Как бихте изпълнили тази задача с друга счетоводна програма?
1. Първо с помоща на калкулатора или електронна таблица следва да изчислите колко от стойността на ел.енергията е за целите на фирмата Ви и колко за наемателите. След това частта за наемателите се разпределя между тях според количеството площ. За приспадащата част на всеки един наемател се изготвя ръчно или от модул фактуриране документ: данъчна или опростена фактура.
2. Влиза се в счетоводната програма и от там се осчетоводява фактурата от доставчика – Електроразпределение Стара Загора ЕАД клон Бургас и след това фактурите на наемодателите.
Как става това в ТОРНАДО?
В екран за множествено въвеждане е достатъчно да се въведе еднократно обща стойност на фактурата на доставчика – в случая Електроразпределение Стара Загора ЕАД клон Бургас и последователно да се въвеждат имената на наемателите. За всичко останало ще се погрижи програмата. Включително и да не сгрешите.
Това разбира се е само един пример. По този начин може да се автоматизира всеки един процес от Вашата дейност, който се базира на някаква логика.
Мощни генератори
– на Макети;
– на Справки;
– на код логически условия;
С тази комбинация от технологични средства на практика бихте могли да си изградите:
– екрани за въвеждане на първична информация;
– всякакъв вид първични документи, които автоматично да се запълват с желаните данни и да се разпечатват;
– да генерирате всякакъв вид справки и тези справки да са актуални към момента на поискването им;
– да накарате до голяма степен програмите, с които работите „да мислят“.
– иначе казано, с тези технологични средства Вие можете да „допишете“ в ТОРНАДО вашите спецефични особености.
Универсалност
Това означава възможността да се променя начина на работа с програмата всеки момент, познавайки и съобразявайки се с логиката й.
Например: – във всеки момент да изтривате или добавяте ново аналитично ниво(номенклатура) по дадена сметка, като сами създадете тази номенклатура.Да определите каква да бъде тя – количествена, стойностна, информационна и т.н. Да донастроите(„допишете“) програмата.
Например: -ако стандартният екран за осчетоводяване не Ви харесва, да си изградите друг екран и да осчетоводявате от него.
В произволен момент да замените шифъра и името на една сметка с нов шифър и име или шифъра на една номеклатура с друг шифър и име. Да накарате програмата да Ви контролира срещу грешки, да Ви предупреждава за грешки или да разреши сами да преценявате ситуацията и т.н.
Технология за автоматично осчетоводяване
Тази технология предоставя огромни възможности. От помощно средство за разпределяне на непреките разходи по изделия, до възможност за автоматично аналитично закриване на остатъци по всяка една счетоводна сметка. При правилно структуриране на сметкоплана, Технология за автоматично осчетоводяване, плюс Технологията за множествено въвеждане гарантират невероятна икономия на труд и е условие за богатство от актуални към всеки момент управленски справки.

ТОРНАДО СЧЕТОВОДСТВО
Предназначението му е да обслужва воденето на счетоводство на фирми от всички области на икономиката.
– набор от сметкоплани за различни видове дейности. Донастройка на всеки един от тях според желанието на потребителя;
– принципно възможни, неограничен брой аналитични нива по всяка счетоводна сметка;
– възможност за създаване на принципно неограничен брой аналитични нива (номенклатури) и дефиниране на техния вид (датни, количествени, стойностни и т.н.) от самия потребител;
– възможност за въвеждане на счетоводни записи (прости и сложни счетоводни операции) по два начина: от стандартен екран или от генериран от самия потребител екран за осчетоводяване на първични документи;
– технология за множествено въвеждане на данни. Позволява едновременно вземане на множество или всички счетоводни записи по всеки първичен документ. Това означава проектирането на счетоводството и начина на осчетоводяване на всеки тип първични документи да става еднократно, а въвеждането на информация да се извършва дори и от неспециалисти, без възможност за вземане на самостоятелни решения. Така няколкократно се увеличава скоростта на въвеждане и се свежда до минимум възможността за грешки.
– полуавтоматично закриване разплащанията по банков път с клиенти и доставчици, взаимоотношенията с подотчетни лица и т.н.
– възможност за генериране и печат на първичен документ при въвеждане на счетоводен запис;
– корекция на всеки или изтриване на всеки, група или всички счетоводни записи;
– автоматична подготовка на Дневника за покупки, Дневника за продажби, Справка-декларация и дискетите за ДДС – директно с въвеждането на счетоводните операции от стандартния екран или от генерираните екрани за множествено въвеждане. Предупреждения за „фатални грешки“ и директен достъп за корекция;
– следене на стоково-материалните ценности по всеки един от методите. Автоматизация при осчетоводяване изписването на материалите;
– преоценка на стоково-материалните ценности и автоматично осчетоводяване резултатите от преоценката;
– инвентаризации. Преизчисляване резултатите от инвентаризациите и автоматичното им осчетоводяване.
– валутни преоценки. Автоматично изчисляване и осчетоводяване на валутните преоценки по видове валута;
– технология за автоматично осчетоводяване на остатъци. Дава възможност за частично или пълно закриване на остатъци(салда) по дадена счетоводна сметка и автоматично, аналитично прехвърляне(откриване) на тези остатъци в друга счетоводна сметка. Тази технология позволява да се избегне „транзиторното“ преминаване през сметките от група 60(транзиторните сметки) и това да става едва в периодите на приключване. Спестява куп главоболия по този начин. Съкращава огромно количество човешки труд и е условие за богатство от актуални към всеки момент управленски справки;
– Технология за автоматично разпределение на непреки разходи по различни бази. Позволява разпределяне на непреките разходи по произвеждани от фирмата изделия и полуфабрикати. Така до някаде потребителите на модул Двустранно счетоводство, могат да изграждат фактическата себестойност на своите изделия и без закупуването на основния модул за себестойността-Торнадо себестойност. И тази технология се грижи изцяло за автоматичното осчетоводяване на целия процес: от формирането на себестойността, до счетоводното засклаждане на готовата продукция;
– работа в периоди с възможност за защита на оператора – счетоводител срещу въвеждане на записи в нежелан период. Едновременна работа в няколко периода;
– универсализация на счетоводството – възможност за „дописване“ на програмата при необходимост, по време на самото внедряване;
– автоматичен печат на банкови документи. Това става чрез автоматично извличане на информацията от самите счетоводни сметки. Предлага на печат целите дължими суми към доставчици – контрагенти или частично по една или няколко фактури;
– генератор на справки. Дава възможност да бъдат удовлетворени и най-претенциозните изисквания на видове справки, видове първични счетоводни документи (фактури, протоколи, касови ордери, складови разписки и т.н.), както и техния дизайн. Поддържат се и всички видове стандартни справки (Баланс, ОПР, Парични потоци и т.н.) на екран и печат. Те са актуални „към момента“, тъй като счетоводния модул е система „ажур“, т.е. всеки въведен счетоводен запис се разнася и преизчислява навсякъде: салда, оборотна ведомост, баланс… Отделно от това модула има огромен брой динамични справки по всяка една счетоводна сметка (синтетични и аналитични). Всички те могат да бъдат избрани за произволен период от време и да се запомнят.

ТОРНАДО ОСНОВНИ СРЕДСТВА
ТОРНАДО ОСНОВНИ СРЕДСТВА е универсален модул за комплексна обработка на информацията, съпътстваща дейностите свързани с основните средства в едно предприятие. Модула предоставя възможност за въвеждане на новозакупени основни средства, начисляване на амортизации и отписване на основни средства.
Начисляване на амортизации се извършва по всички възможни способи:
– гаранционен срок на основното средство
– обем извършена работа
– пробег в километри
Извършва преоценка на дълготрайните активи съгласно изискванията на Международните Счетоводни Стандарти. Модул ОСНОВНИ СРЕДСТВА предоставя възможност за работа като самостоятелна програма със собствена база от дании или като интегриран модул на системата ТОРНАДО.
Като интегриран модул ТОРНАДО ОСНОВНИ СРЕДСТВА предоставя възможност за автоматично осчетоводяване на операциите по закупуването, преместването, бракуването и начисляването на амортизациите в счетоводния модул.
Програмният продукт реализира всички справки, според изискванията на Националните Счетоводни Стандарти, както и множество допълнителни справки.
– Справка „Амортизационен план“ извежда амортизационния план на основните средства за текущата или минали години.
– Справка „Инвентарна книга“ служи за извеждане на информация за текущото състояние на основните средства по избрани аналитични показатели.
– Справка „Инвентаризационен опис“ извежда бланка-декларация за наличните основни средства групирани по местонахождение и по МОЛ. Справката се използва за отчитане на резултатите от извършена инвентаризация.
– Справка „Данъчно признати амортизации“извежда информация за разликата между счетоводната и данъчната амортизационна квота за съответните основни средства.
– Справка „Движение на ДА“ предоставя информация за основните средства, които са били закупени, въведени в експлоатация или отписани през определен период от време.
– Справка „Начислени амортизации“ предоставя информация за начислените амортизации на основните средства за избран месец от текущия или минал период.
– Справка „Протокол за преоценка“ се използва за извеждане на информацията за извършената преоценка на основните средства.

ТОРНАДО СЕБЕСТОЙНОСТ
ТОРНАДО СЕБЕСТОЙНОСТ е универсален модул за изграждане на пълната себестойност на изделията и полуфабрикатите. Намира успешно приложение в производствени фирми, без значение от вида дейност. Поддържа готови разходни норми (рецептурници) в две направления:
– Национални;
– Регионални;
Работи по два начина:
– Като самостоятелна програма;
– Като интегриран модул на системата ТОРНАДО;
Поддържа собствен склад за материалите и готовите изделия или чете и записва информацията в модулите на системата ТОРНАДО. Запомня изградените калкулации за себестойността на изделията и полуфабрикатите. Предлага вариантно изчисляване на калкулациите за себестойността:
– По среднодоставни цени на материалите;
– По най-ниска цена на материалите;
– По най-висока цена на материалите;
– По първа входяща, първа изходяща;
– Последна входяща, първа изходяща;
– По произволна цена на материалите;
Разпределянето на непреките разходи може да става чрез собствено приложение в ТОРНАДО СЕБЕСТОЙНОСТ, или чрез технология за разпределението им в интегрираната система ТОРНАДО. Позволява автоматично следене на материалите и полуфабрикатите, както и засклаждане и изписване при продажба на готовите изделия. Когато работи като интегриран модул, има възможност за вземане на всички счетоводни операции по движението на материалите, полуфабрикатите и всички видове непреки разходи. Освен формиране на пълна себестойност, модула предлага и възможност за реализация на готовата продукция, включително следене на печалбата по центрове и произвеждани артикули.

ТОРНАДО РЕАЛИЗАЦИЯ
ТОРНАДО РЕАЛИЗАЦИЯ е универсален модул за продажба на стоки, изделия и полуфабрикати. Намира успешно приложение в производствени и търговски фирми занимаващи се с този род дейност. Работи и се тиражира, като самостоятелна програма или като интегриран модул в системата ТОРНАДО. Покрива изцяло изискванията за съвременна и изключително динамична ERP СИСТЕМА в тази област:
– Самонастройваща се според изискванията на клиента и от самия клиент.
– Потвърждение и обработка на възложените поръчки във всичките им търговски аспекти – количества, цени, условия на доставка и начини на плащане.
– Извършване на автоматично ценообразуване на база предварително въведени цени, надбавки, отбиви и т.н.
– С помощта на този модул могат да се реализират всички видове стандартни и специфични търговски операции – еднократни поръчки, споразумения на база договорени количества или стойности, консигнация и пр.
– Възможност за проверка на наличностите. В момента на потвърждаване на поръчката да се извърши проверка на наличните количества от дадена стока. В зависимост от складовите запаси, системата да предлага на потребителя избор между цялостно потвърждаване на поръчката и нов доставен срок.
– Възможност за непосредствени продажби или от отдалечени складове.
– Дребни продажби на физически лица с общ протокол за деня.
– Дава информация за продажбите по региони, обичайно време на пазарене за клиенти с над определени количества и стойности.
– Следи платената и неплатена реализация, общо или за произволен период от време.
– Лизингови продажби.
– Поддържане на многовалутни продажни цени и многовалутен фиксинг за деня.
– Вариантно формиране на отстъпки по клиенти и поръчки над определени количества.
– Двупосочна връзка с касови апарати.
– ONLINE връзка със счетоводството и вземане на всички счетоводни записи произтичащи от издадена фактура или друг вид първичен документ с възможност за натрупване на данните по клиенти за период от време и издаване на общ документ.
– Автоматична подготовка на дневниците за ДДС, справката – декларация и магнитния носител.
– Автоматично закриване на платилите в брой клиенти.
– Позволява работа с всички видове фактури и известия към тях.
– Печатни изходи с дизайн по избор на клиента.

ТОРНАДО КАСА
Торнадо КАСА е универсален модул за цялостно водене на касовата документация и следене на движението на касовите наличности.
Модул КАСА условно се разделя на две приложения: КАСА ЛЕВА и КАСА ВАЛУТА. И двете приложения се използват за печат на приходни и разходни касови ордери, те са разделени съответно на макетите Каса Приход Лева (Валута) и Каса Разход Лева (Валута). Модулът съдържа стандартните полета, които са необходими за съдържанието на ордерите и Касовата Книга.
Използването на Модула КАСА съвместно с Интегрирана Счетоводна система „ТОРНАДО“, позволява автоматично осчетоводяване на ордерите по съответните счетоводни сметки.
При ONLINE връзка със счетоводството автоматично се извежда информация за дължимите суми на и от контрагентите и съответно закриването им при плащането.
В Модул КАСА е възможно поддържането на няколко валути по съответния валутен курс за деня. Съществува възможност за работа на няколко каси на една или няколко работни станции. Възможност за водене на Касова Книга за деня или за определен период.

ТОРНАДО ЛИЗИНГ
Спецефичен модул за следене на лизинговата дейност.
– Автоматично изчисляване на лизинговите вноски.
– Следене плащанията.
– Автоматично генериране на Двустранен и Тристранен лизингов договор и погасителен план.

ТОРНАДО ПЛАТЕЖНИ ДОКУМЕНТИ
Чрез този модул могат да се отпечатват и котролират банкови документи за разплащане по всички направления.
Разплащанията и разпечатването може да става за всички, част или едно задължение към даден контрагент(доставчик , бюджет и т.н.).
Подготовката на баковите документи става чрез автоматично извличане на информацията от счетоводните сметки или ръчно.
Самия печат може да бъде непрекъснат(за всички подготвени документи) или със стоп на всеки следващ документ.

ТОРНАДО ЛИХВИ
Използува се най-вече за изчисляване на полагащи се лихви по договори с закъснял срок на плащания.

ТОРНАДО СКЛАД
ТОРНАДО СКЛАД е универсален модул за следене движението на стоково-материалните ценности на фирмите. Работи, като интегриран модул на системата ТОРНАДО или като самостоятелна програма.
Динамична ERP система с възможности за разширяване на информационния обхват чрез добавяне на допълнителни информационни полета от самия клиент, съгласно неговите изисквания.
Изпълнява всички функции по доставката на материалите, засклаждането им, влагането в производство на полуфабрикати и готови изделия, преместване, продажби и т.н..
Дава възможност за засклаждане на материалите по всеки един от методите съгласно международните стандарти.
Възможност за преместване и следене на стоково-материалните ценности в непосредствени или отдалечени складове.
Следене на нормативно признати фири.
Възможност за следене на предварително дефиниран лимит.
Следене на срока на годност на материалите.
Възможност за директна продажба от складовете.
Продажби на консигнация.
Лизингови продажби.
Поддържа многовалутни продажни цени и многовалутен фиксинг за деня.
Вариантно формиране на отстъпки по клиенти и поръчки над определени количества.
Двупосочна връзка с касови апарати.
При работа, като интегриран модул на системата ТОРНАДО, дава възможност за вземане на всички счетоводни записи при засклаждане, преместване, изписване или продажба.
Автоматична подготовка на дневниците по ДДС.
Преоценка на стоково-материалните ценности и автоматично осчетоводяване на резултатите от преоценката.
Инвентаризации. Преизчисляване резултатите от инвентаризациите и автоматичното им осчетоводяване.
Поддържа всички видове печатни изходи с дизайн по избор на клиента.

ТОРНАДО УПРАВЛЕНИЕ
Генерира се по желание на клиента. В него може да се извършва обединение на данните с цел извличане на актуална информация. Може да бъде чисто информационен с генерирани и запомнени справки касаещи единствено управлението на фирмата.
Например:
Платена и неплатена реализация;
Задължения към доставчици;
Баланси;
Парични потоци и др.
По желание на клиента е възможно да бъдат генерирани и входящи екрани за някакъв вид информация.
Например:
Сключени договори с клиенти-дата на сключване стойност на договора, срок за изпълнение, срок на плащане и т н.