Софтуер за търговия с горива

ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
Предназначението на разработвания софтуер е да обхване ежедневната дейност на фирмите занимаващи се с търговия на едро с горива и петролни продукти. Интерфейсът на програмата е изцяло подчинен на бързия и лесен начин за въвеждане на данни и извеждане на справки за получаване на навременна и всеобхватна информация с цел вземане на управленски решения.

ТОРНАДО TRADE
ТОРНАДО TRADE има следните възможности:
– едновременна работа на повече от един потребител;
– автоматичен вход на доставките;
– експорт на справките във файл с различен формат – текстови, PDF или EXCEL;
– възможност за следене на задължения по различни от горивата стоки и услуги;
– ускорено и автоматизирано въвеждане на ценови корективи и отсрочки;
– бързо и удобно търсене на контрагенти по код и наименование;
– възможност за издаване на фактури и сметки неустойки;
– възможност за работа със съкратени клавиши;
– богат набор от справки.
ТОРНАДО TRADE има разработен интерфейс за автоматизиране на въведеждането на информацията за извършени експедиции в системата на НАП за контрол на горивата. Продуктът може да бъде доработван и усъвършенстван, за да отговаря максимално на специфичните изисквания на клиента.