Версия ТОРНАДО Асистент Trade

Започна предлагането на новата версия на ТОРНАДО Асистент TRADE. В нея са отразени всички нормативни промени, съгласно влезлите в сила от 01.01.2014 г. изменения в Наредба Н-18 и в системата за контрол на горивата в НАП.
Новата версия на ТОРНАДО Асистент TRADE включва:
– поддържане на ново поле „Вид на номера на еАДД/ЕАД“
– поддържане на новите стойности в поле „Вид на местоназначение“
– експорт на експедициите за всеки контрагент в отделен файл и изпращане на генерирания файл на контрагента по e-mail
– запазване на информация за име на обект
– извеждане на екран на съобщение при неправилно импортирана експедиция
– поддържане на номенклатура на контрагенти с цел бързо избиране и попълване на доставчик и получател.